Thời khóa biểu năm học 2018 – 2019

Lượt xem:


TRƯỜNG T.H NGUYỄN VĂN CỪ
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 – 2019
THỨ BUỔI LỚP
1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C
GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT
SÁNG T.A T.Việt T.Việt Toán T. Đọc T.đọc T.đọc T.đọc T.đọc T. Đọc T.đọc T.đọc T. Đọc T.đọc
2 T.Việt T.A T.Việt T.Đọc T. Đọc T.Đọc K.C K.C Toán Toán Toán Toán Toán Toán
T.Việt T.Việt T.A T.Đọc Toán Toán Toán Toán K.Học C.Tả M.T C.tả K.học K.Học
Toán Toán Toán L.T.V L.Viết L.Viết T.Dục Â.N M.T L.T.V.C T.A Â.N C. tả T.A
CHIỀU Ô. TV Ô. TV Ô. TV L. viết Đ.Đức Đ. Đức T.A TIN Â.N K.Thuật T.A ĐỊA T.Dục MT
Ô. T Ô. T Ô. T Đ.Đức L.TV L.TV TNXH TIN T.A K.C T.Dục M.T K.T T.A
T.Dục T.Việt Â. N  K.C K.C K.C T.đọc T.đọc Toán Toán C.tả Toán TIN C.tả
SÁNG T.Việt T.Việt T.Việt T.Đọc T.Đọc Â.N Toán L.T.V.C LTVC T.Dục Toán T. A TIN Toán
T.Việt T.Dục T.Việt Toán Toán T. đọc Đ.Đức Toán T.A TIN LTVC LTVC L.T.V.C Địa
3 Toán Toán Toán C.tả C.tả T.Công C.tả C.tả T.Dục T. A Lsử K.Học Toán K.T
M.T L.Viết L.T.V T.viết TA Toán T.Dục T. Công K.Học T.A K.Học TIN Â.N Đ.Đ
CHIỀU L.Viết L. Toán T.Công T.Dục Â.N TNXH Â.N TNXH L.sử TIN Đ. Đức T.Dục T.A T.A
LTV Đ.Đức L.Toán L. Toán T.Dục M.T TIN TA C.tả Â.N K. Thuật T.A T.Dục LTVC
T.Việt MT T.Việt Toán Toán TA Toán T. Viết T.đọc T.Dục T.đọc T.đọc T.A T.đọc
4 SÁNG T.Việt T.Việt T.Việt TNXH TNXH T.Dục T.A Toán Toán T.A Toán Toán MT Toán
Đ.Đ T.Việt TNXH MT TA C. tả LTVC T. Dục TLV T.A T.Dục Đ.Đ T. Đọc TLV
TNXH T.Công L.Viết TA T.Dục Toán TNXH Đ.Đức Địa Toán T.A TLV Toán T.D
T.Việt T.Việt T.Việt T.Công Toán T. Dục  Toán Toán Toán Toán Toán T.A Toán LTVC
SÁNG T.Việt T.Việt T. Dục Toán T.Công Toán C.tả T.A LTVC LTVC LTVC Toán T.A Toán
Â.N Toán T.Việt LTVC T. viết LTVC T.L.V T.L.V TA Đ. Đ TIN L.TVC K.C T.D
5 Toán Â.N Toán TA LTVC C. tả T. viết TNXH T.Dục MT TIN K.học L.T.V.C K.học
T.Công LTV Đ.Đức T.Dục C.tả T.L.V TA T.Dục TIN T.L.V Â.N K.T K.Học TLV
CHIỀU L.Toán T.NXH MT C.tả L.T TA T.Công C.tả TIN L. Sử K.C TD T.L.V Â.N
GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL GDNGLL
T.Việt T.Việt T.Việt TLV TLV Toán TA Toán K.T Toán Toán Toán Đ. Đ Tin
SÁNG T.Việt T.Việt T.Việt Â.N Toán T.viết MT TA Toán TLV T.LV T.A Toán Tin
6 Toán Toán Toán Toán M.T L.toán TIN TA T.L.V Địa ĐỊA TLV T.A Toán
GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT Toán MT GDTT K.học T.A K.C T.L.V T.A
CHIỀU L.V L.V L.V L.V L.V L.V Ô.L.T Ô.L.T KC K.Học K.học l.sử L.sử L.Sử
Ô.TT Ô.TT Ô.TT Ô.TT Ô.TT Ô.TT Ô.L.T.V Ô.LT.V Đ.Đ T. Đọc T.LV Tin Địa KC
Ô.T.T.V Ô.T.T.V Ô.T.T.V Ô.T.T.V Ô.T.T.V Ô.T.T.V GDTT GDTT T.A GDTT GDTT GDTT GDTT GDTT