Thời khóa biểu chuyên ngành

Lượt xem:


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN EAKAR
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ
THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019
( Áp dụng từ ngày 27  tháng 8 năm 2018 )
THỨ BUỔI TIẾT
Phương Đoan Vân Thu Â.N Bình Hằng Thảo
2
SÁNG 1C
1B
1A
4C – MT
3A – TD 4A – MT 5A 4C 5C
5B 5C – MT 4A 3B 4C 3A
4C 5A – MT 3B 4A 5C
3 1A 1C – Â.N 2B – KC 5B
SÁNG 4B 2C – Â.N 2B- TĐ 5B 5A
1B 2C – T.Đ 2B – TOÁN 4B 4A
4A 2C – TC 2B – C.TẢ 4B
3A 5C – Đ.Đ 1A – MT 5B 5A 4B 2B
CHIỀU 5A 4C – Đ.Đ 1C – TC 2B 4B 5B 5C
5B 1B – Đ. Đ 2C – MT 4B 3A 5A 3B
4B 2A – TOÁN 4A – T.Đ 1B – MT 5B 2C
4 SÁNG 2C 2A – TNXH 4A – TOÁN 5B – MT 4B 3A
4C 3B – TD 1A – Đ. Đ 2A – MT 4B 2B
5C 1A- TNXH 4B – Đ. Đ 1B – TC 4C 2A
 4A. Đ.Đ
1C 1A – TV 2A – TC 5A
5 SÁNG 2C 2A – TOÁN 1A – TV 2B – TC 5B 3B
5C 1A – Â.N 4B – Đ. Đ 4C 4A
4A 1B – ÂN 5C- K.H 4B – MT 4C 2A
2A 3B – TD 1A – TC 4C 4A 3A
CHIỀU 5A 1A – Luyện toán 1C – MT 5C 4A 2C
1B – GDNGLL
4A – K.T 5B – Đ.Đ 5C 3A
6 SÁNG 2A – Â.N 3A – MT 5C 5A 3B
1C – TOÁN 5C – TOÁN 2B – MT 3A 5B 3B
1C – GDTT 5A – KC 3B – MT 4C 5C
    5C – GDTT 5A 4A
20 19 19 19 7 16 20 21