Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:


               UBND HUYỆN EAKAR

         TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ

Số:  31 /QĐ- NVC

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

              Cư Ni, ngày 07  tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 20, mục 5 Điều lệ trường Tiểu học theo Thông tư số 41/2010/QĐ- BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ

Căn cứ Thông tư  số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ giáo dục Đào tạo Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Xét đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 2018, gồm các danh mục kèm theo quyết định này:

Điều 2: Các thành viên của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra các danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt, để đảm bảo việc thực hiện được chính sác, hiệu quả.

Điều 3: Các ông (bà) có tên ở điều 2 và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– PGDĐT  (B/cáo)

– Như Điều 3(T/h);

– Lưu: HS.

                      HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Hồng Lan

                                  DANH MỤC

Sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 2018

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 31 /QĐ- NVC  ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Nguyễn Văn Cừ)

STT Tên sách Tác giả

Ghi chú

( bộ sách)

1 Tiếng việt 1 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Thị Lan Anh… Kết nối tri thức với cuộc sống
2 Toán 1  Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên)…..

 

Kết nối tri thức với cuộc sống
3 Đạo đức 1 Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên)… Kết nối tri thức với cuộc sống
4 TNXH 1 Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên)… Kết nối tri thức với cuộc sống
5 Âm nhạc 1 Ðỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)… Kết nối tri thức với cuộc sống
6 Mĩ Thuật 1 Ðinh Gia Lê (Tổng Chủ biên)…

 

Kết nối tri thức với cuộc sống
7 Tiếng Anh 1 Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)….  
8 GDTC 1 Nguyễn Duy Quyết  (Tổng Chủ biên )… Kết nối tri thức với cuộc sống
9 HĐTN 1 Bùi Sỹ Tụng (Tổng Chủ biên )…

 

Kết nối tri thức với cuộc sống

HIỆU TRƯỞNG

 

Trần Thị Hồng Lan