Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Lượt xem:

               UBND HUYỆN EAKAR          TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN CỪ Số:  31 /QĐ- NVC        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                Cư Ni, ngày 07  tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn [...]